Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μελέτη, εστιάζοντας στο περιοδικό "Αρχιτεκτονική", ως βασικό εργαλείο έρευνας, θα πραγματοποιηθεί με την μορφή της αποσπασματικής περισυλλογής και συγκέντρωσης των έργων, δημιουργώντας ένα είδος αρχείου μεταπολεμικών δημοσιευμένων έργων "εξοχικής κατοικίας", εμβαθύνοντας παράλληλα στις αναπαραστάσεις της και στο ευρύτερο πλαίσιο μιας μεταβαλλόμενης εποχής, η οποία αναδεικνύει νέα σύμβολα νεωτερικότητας. Το εργαλείο αυτό θα μας καθορίσει και το χρονικό πλαίσιο της έρευνάς μας η οποία σηματοδοτείται από το πρώτο και τελευταίο φύλλο του περιοδικού. Τα όρια της έρευνας δεν θα περιοριστούν μόνο στο περιοδικό "Αρχιτεκτονική", αλλά θα μεταφερθούν και σε δημοσιευμένα έργα των περιοδικών όπως "Αρχιτεκτονικά θέματα", "Ζυγός" της ίδιας περιόδου, τα οποία θα μας δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της εξοχικής κατοικίας αλλά και της περιόδου.
Read more »

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Σπίτι στον Κοκκινάρα - House in kokkinaraΑρχιτέκτων: Α.Κιτσίκης
Read more »

Σπίτι στο ψυχικό - House in psihiko zenetosΑρχιτέκτων: Τ. Ζενέτος

Το βασικό πρόβλημα ήταν να βολευτούν οι ανάγκες μιας μεγάλης οικογένειας και το γραφείο μελέτης του ιδιοκτήτη μηχανικού σ'ένα
μικρό οικόπεδο, αφήνοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερο κήπο. Επειδή μια διόροφη λύση θα απομόνωνε τους βασικούς χώρους από το φυσικό
περιβάλλον, έγινε μια σημαντική επέμβαση στην υπάρχουσα τελείως επίπεδη επιφάνεια του εδάφους. Το μισό τμήμα σκάφτηκε και το
υπόλοιπο επιχώθηκε.
Αυτή η επέμβαση έδωσε την ευκαιρία διατυπωσεως μιας Αρχιτεκτονικής Αρχής: Το υπάρχον φυσικό έδαφος δεν αποτελεί ένα
απαραβίαστο στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε. Αντίθετα υπάρχει η δυνατότητα μιας μορφολογήσεως του φυσικού περιβάλλοντος, μιας
γλυπτικής του εδάφους, που κατασκευάζεται; όπως και το αρχιτεκτόνημα που πρόκειται να υποδεχθεί. Έτσι δίνεται
και η δυνατότητα, μιας ελεύθερης πλαστικής επεξεργασίας σε ένα τομέα επιδεκτικό φορμαλισμού, σαν ανθρώπινης ανάγκης, που
δεν πρεπει να εισχωρήσει, ariori, στον ορθολογικό τομέα της κατασκευής. Με βάση την αρχή αυτή δίνεται και η δυνατότητα επεξεργασίας ενός
συμπληρωματικού και ενδιάμεσου συνδετικού στοιχείου μεταξύ κατασκευής και φύσεως.
Η σύνθετη κάτοψη περιλαμβάνει ένα ανεξάρτητο στοιχείο βιβλιοθήκης, γραφείου και βοηθητικών, τους χώρους διαμονής και
υποδοχής, ένα κεντρικό στοιχείο κουζίνας και πρόχειρης τραπεζαρίας, για την εύκολη εποπτεία της οικοκυράς, τα δωμάτια των παιδιών με
ιδιαίτερο χώρο διαμονής στο ύπαιθρο και ένα ανεξάρτητο υπνοδωμάτιο με βοηθητικά για τους γονείς. Το σχέδιο προσπάθησε
να δώσει μια ενότητα στη σύνθετη αυτή λειτουργία, λεπτομερειακά προκαθορισμένη από τον πελάτη, έτσι ώστε το σπίτι να ζει
και σαν ένα σύνολο και τα επι μέρους στοιχεία να έχουν μια δυνατότητα αυτονομίας το καθ'ένα με τον αναγκαίο ιδιαίτερο και απομονωμένο ελεύθερο
εξωτερικό χώρο, τον ανάλογο προσανατολισμό κ.λ.πThe main problem was to find a spot that needs a large family and the design office of the owner in a mechanical small plot, leaving the largest possible garden. Because a two-storey solution would isolate key areas from the natural environment was an important intervention in current completely flat surface. The half section was dug and the rest was filled. This procedure gave the opportunity wording of Architecture Authority: The existing natural soil is not a Inviolability in which we must adapt. Instead there is the possibility of a morfologiseos the natural environment, a sculpture of territory, made like the architecture to be welcome. This gives and the possibility of a eleftheriee plastic processing in a receptive field formalism, as a human necessity, should not penetrate, ariori, the rational manufacturing sector. Based on this principle and is capable of processing a Supplementary and intermediate connective element between construction and nature. The complex plan involves an independent element library, office and utilities, living quarters and host a central element makeshift kitchen and dining area for easy monitoring of the housewife, the rooms of children with separate living space outdoors and a separate bedroom with utilities for parents. The plan sought give a unity in this complex operation, detailed preset by the customer, so the house to live and as a whole and individual assets have a possibility of autonomy in kath'ena with the necessary special and isolated free outer space, similar orientation, etc.
主要问题是要找到一个点,需要一个大家庭,机械小块所有者设计办公室留下最大可能花园一座两层高解决方案因为自然环境分离关键领域一个重要的干预措施当前完全平坦的表面部分被挖出其余的弥漫此过程建筑管理局机会的措词现有的天然土壤不是不可侵犯这是我们必须适应取而代之的一个morfologiseos自然环境领土雕塑一样的架构是值得欢迎的可能性这使一个感受野形式主义eleftheriee塑料加工可能性作为一个人的必要性应该不会渗透ariori合理制造业基于这一原则能够处理建筑与自然之间一个补充中间连接元素复杂的计划涉及到一个独立的单元库办公室和公用设施居住小区和主机,便于监测家庭主妇独立户外生活空间一个单独的卧室父母公用事业儿童房间的一个核心要素临时厨房和用餐区该计划旨在提供一个团结在这个复杂的操作,由客户预设的详细这样房子住作为一个整体和个人资产必要的特殊和孤立外空的自主权kath'ena可能性类似的方向
Read more »

Σπίτι στο Ψυχικό - House in psihiko zenetosΑρχιτέκτων: Τ.Ζενέτος - Μ. Αποστολίδης
Στατική Μελέτη: Σ. Αγγελίδης - Γ.Κυριακίδης
Εκτέλεση: Γ.Κυριακίδης
Read more »

Σπίτι στο Χολαργό - House in HolargoΑρχιτέκτων: Α.Σ.Καλλιγάς

Το σπίτι αυτό, καθώς και τ'άλλα που δημοσιεύονται στις σελίδες που ακολουθούν κτίστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα
και στην ευρύτερη περιοχή της, κι αποτελούν μια απάντηση στο πρόβλημα της καοικίας (μόνιμη ή προσωρινή) που τόσο σημαντική θέση
καταλαμβάνει στην σκέψη και στις επιδιώξεις του Ελλήνος αστού.
Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών συνθέσεων είναι πως πραγματοποιήθηκαν κάτω από συνθήκες, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν τυπικές
(συνήθεις) από απόψεως οικονομικών περιορισμών, τρόπων και μεθόδων κατασκευής. Μοναδική πολυτέλεια, ότι σχεδιάστηκαν
για ανθρώπους που έβλεπαν το σπίτι τους σαν ένα συντελεστή ιδιαίτερα σημαντικό για την αποδοτική ροή της οικογενειακής και της εσωτερικής
τους ζωής και που άφησαν ελευθερίες στον αρχιτέκτονα.
Κύριο μέλημα αποτέλεσε η λειτουργική διάταξη και κάποια άνεση στους ημιυπαίθριους χώρους που τόσο ταιριάζουν στο κλίμα
της Αττικής πολλαπλασιάζοντας ευεργετικά την άνεση και τις δυνατότητες που μας παρέχει μια συγκεκριμένη κατοικία. Στην
περίπτωση της πολυκατοικίας προσέχτηκε ιδιαίτερα η σωστή αναλογία ανάμεσα σε βοηθητικούς και κύιρους χώρους και η σωστή
λειτουργία αυτών των χώρων που ακόμη σημαντικότερη γίνεται σε κατοικίες αυτού του τύπου.
Οι μορφές είναι απλές με έμφαση στην διαγραφή των όγκων και στην διαφοροποίηση της υφής και όχι στις διακοσμητικές λεπτομέρειες, Η
εξωτερική διαμόρφωση προκύπτει βασικά από την προσπάθεια να εκφραστεί με συνέπεια η εσωτερική διάταξη και σημασία των χώρων, πάντα με ωρισμένες
δεσμεύσεις που θέτουν οι ανάγκες φωτισμού, αερισμού και θέας.
Τα υλικά χρησιμοποιούνται κυρίως φυσικά και με ειλικρίνεια αλλά χωρίς την οριακή ( και αντιοικονομική) εκμετάλλευση των ιδιοτήτων τους. Υπάρχει επίσεις
η επιδίωξη να τονίζεται από την θέση τους, την μορφή και την υφή το πραγματικό βάρος των επί μέρους στοιχείων που υπεισέρχονται
στην κατασκευή.


This house and do other published in the following pages were built in recent years in Athens and the wider region, and will respond to the problem of kaoikias (permanent or temporary) that is so important place occupies the thoughts and aspirations of the Greek middle class.
A common feature of all three configurations is that made under conditions that could be considered typical (Standard) in terms of financial constraints, ways and methods of manufacture. Unique luxury, having been designed for people who saw their home as a factor particularly important for the efficient flow of family and domestic life and freedom left to the architect. The main concern was the functional layout and some comfort to the semi-open spaces that fit both the climate Attica multiplying benefits and comfort features that gives us a concrete housing. In
if the building prosechtike especially the correct ratio between auxiliary and kyirous areas and correct operation of these sites is even greater in homes of this type. The forms are simple, with emphasis on removal of tumors and modulation of texture rather than the decorative details, The
external form shows basically trying to express so that the internal layout and significance of the sites, all with fixed- commitments set by the needs of lighting, ventilation and view.
The materials are mainly used natural and honest, but without the marginal (economic) exploitation of their properties. There is also the desire to emphasize the position, form and texture of the actual weight of individual components involved construction.
在雅典和更广泛的区域近年来这所房子做其他以下页面公布回应kaoikias永久或临时这是问题的重要场所占地希腊中产阶级的想法和愿望
所有三种配置一个共同特点是,可能被认为典型财力的限制,方法制造方法(标准)条件独一无二的奢华被设计为的人看到他们家的一个因素特别是对家庭家庭生活和自由留给建筑师高效流动重要主要关注的是功能布局一些舒适半开放式空间,适合的气候阿提卡乘以福利和舒适的特点这给了我们一个具体的住房
如果建设prosechtike特别辅助和kyirous地区正确的操作这些网站之间正确比例,即使这种类型的家庭更大形式简单,切除肿瘤纹理调制,而不是装饰细节,强调
外在形式显示基本上是试图表达照明,通风和景观的需要设置网站固定的承诺内部布局和意义
这些材料主要用于自然和诚实没有边际(经济)剥削他们的物业也有愿望,强调的位置,形式和参与建设各个组件实际重量质感
Read more »

Σπίτι στο Σούνιο - house in sounio


Αρχιτέκτων: Θ.Παπαγιάννης , Γ. Κούτσης

Το σπίτι αυτό χτίστηκε στην άκρη της παραλίας των Λεγραινών λίγα χιλιόμετρα πριν από το Σούνιο.
Η αμμουδιά καταλήγει σε έναν χαμηλό στρογγυλό λόφο. Θα ήταν έγκλημα να τον καταστρέψει κανείς χτίζοντας στην κορφή το σπίτι.
Γι'αυτό και οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να το εντάξουν στην πλαγιά του, να χρησιμοποιήσουν υλικά που έδεναν με το τοπίο, να
φυτέψουν και τη στέγη του ακόμη, ώστε να γίνει μέρος αναπόσπαστο του λόφου.
Αυτή φυσικά η λύση είναι απάντηση στο πρόβλημα που ζητείται να λύση ο αρχιτέκτονας ενώ από την άλλη μεριά είναι υποχρεωμένος, πέρα
από τον προσωπικό χαρακτήρα που θα δώσει στο έργο του να το εναρμονίσει με τη ψυχολογία του πελάτη, με τις ανάγκες που
θέλει αυτός να ικανοποιήσει.
Στους εσωτερικούς χώρους με τα διαρκεί ανοίγματα δόθηκε η συνέχεια της ροής προς τα έξω τόσο στην κατεύθυνση του
αιθρίου όσο και στις βεράντες και από κει προς το περιβάλλον και τη θέα με τα οποία επιδιώχθηκε να αποτελέσουν μια οργανική ενότητα.
Η στατική μελέτη έγινε από τον Για΄ννη Δανιηλίδη.

This house was built on the edge of the beach of Legraina few kilometers from Cape Sounion. The beach ends in a low round hill. It would be a crime to destroy one building on top of the house. For that, architects decided to incorporate the slope, to use materials that are tied to the landscape, plant and the roof yet to become an integral part of the hill. This solution is of course the answer to the problem sought to be solution architect and on the other hand is required, beyond from the personal character that will give work to harmonize with the psychology of the customer's needs he wants to satisfy. Indoors with long exposures given the continued flow outward in both direction atrium and on the terraces and from there to the environment and the view of endeavoring to form an organic unity. The structural design was by John Daniilidis.


房子是建立在从开普敦Sounion Legraina几公里的海滩边。在低圆山海滩结束。这将是一个犯罪,摧毁一座建筑的房子上。和建筑师决定纳入斜坡,使用材料与景观,厂房及屋顶尚未成为一个不可分割的一部分的山上。这个解决方案是这个问题的答案的过程中寻求解决方案架构师,另一方面是必需的,超越个人的性格,这将使工作,协调与客户的需求心理,他想,以满足室内长时间曝光续流在两个方向上的梯田,并从那里对环境的心房和向外的努力,形成一个有机的统一体。结构设计是由约翰Daniilidis
Read more »

Σπίτι στο Πόρτο Ράφτη 1960Αρχιτέκτων: Ι.Ν. Κουμανουδης

Στην ήρεμη και γραφική βόρεινή πλευρά του κόλπου του Πορτο - Ράφτη, κοντά στον Αη Σπυρίδωνα, κτίστηκε το μικρό τούτο
σπίτι για να προσφέρει, με όσο το δυνατόν μικρότερα έξοδα, μια άνετη και χαρούμενη διαμονή στον ιδιοκτήτη του, τις Κυριακές
του χειμώνα και τους λίγους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι χώροι διαμονής ύπνος και καθιστικό - δεν διαχωρίζονται αλλά ενοποιούνται όμως σχολαστικά από το μαγειρείο και το λουτρό με
ένα office. Δόθηκε μεγάλη προσοχή ώστε οι κύριοι χώροι να διαταχθούν προς την πλευρά που απλώνεται η θαυμάσια προς την θάλασσα θέα,
γι'αυτό και πλαισιώθηκαν από μεγάλες βεράντες, έτσι που το σπίτι προεκτείνεται οργανικά προς το ύπαιθρο.Αρχιτέκτων και ιδιοκτήτης δεν
θέλησαν να χωρίσουν το σπίτι από την περιβάλλουσα φύση. Το δώμα, προσιτό με μια γραφική σκάλα από προβόλους, δόθηκε και αυτό στους ενοίκους για να
μπορούν ν'απολαμβάνουν από εκεί τα φεγγαρόλουστα βράδυα την ασημένια θάλασσα. Προσπάθεια κατεβλήθει να ενταχθεί το κτίριο
στη γραφικότητα του τοπίου, διαμόρφώθηκαν όμως αρχιτεκτονικώς οι μάζες του και οι όψεις έτσι ώστε να εκφράζουν εκ των έσω τον παραδοσιακό χαρακτήρα των
Αιγιοπελαγίτικων σπιτιών, χωρίς δηλαδή επιτηδευμένη μίμηση στοιχείων της λαικής νησιώτικης αρχιτεκτονικής μας.

In the quiet and picturesque north side of the bay of Porto - Rafti, near St. Spyridon, built the small end home to offer, with possible lower costs, a comfortable and cheerful accommodation to its owner, Sundays winter and the few summer months. The living room and sleeping - not separate but consolidated but thoroughly by the kitchen and bath an office. Attention was paid to the main places to order the side that lies in the superb sea views so it is framed by large terraces, so that the house extends to the organic ypaithro.Architekton owner and does not wanted to separate the house from the surrounding nature. The loft, accessible by a picturesque staircase cantilevered was and what the tenants to can n'apolamvanoun from there moonlit nights the silver sea. Trying paid to join the building the picturesque landscape, but architektonikos reached the masses and the sides so as to reflect from within the traditional character of Aigiopelagitikon houses, ie without deliberate imitation of elements of the folk architecture of our island.


波尔图宁静和美丽如画的北侧 - Rafti斯皮里附近高端家庭提供尽可能成本其拥有者舒适和欢快住宿周日冬季一些夏季客厅和睡眠 - 不是单独的综合厨房和浴室的一间办公室彻底注重的主要场所秩序的一面在于,在高超的海景所以它是由大露台陷害,这样的房子延伸到有机ypaithro.Architekton所有者想要独立于周围的自然的房子阁楼,一个美丽如画的楼梯悬挑什么住户可以从那里月光下的n'apolamvanoun银海试图支付参加建设如画的风景,但达到人民群众和双方没有刻意模仿本岛民俗建筑元素,以传统的字符范围内房屋,反映
Read more »

Σπίτι στο Νεώχορο ΠόρουΑρχιτέκτων: Κ.Δοξιάδης
Επίβλεψη: Α.Σκέπερς
Ανέγερση: Χ.Μοάτσος

Στην κορυφή του λόφου, πάνω από το Νεώριο, χτίστηκε πριν από επτά χρόνια το σπίτι αυτό προορισμένο να κατοικείται τους θερινούς κυρίως μήνες.
Το καταπράσινο τοπίο, οι δαντελλωτές ακρογιαλιές του Πόρου, ο Γαλατάς με τα γραφικά του σπίτια, το γαλάζιο κανάλι, όλα αυτά μαζί αποτελούν τη θέα του ολόασπρου σπιτιού, που το περιστοιχίζουν πανύψηλα πεύκα. Ένα περιβόλι, που συγκεντρώνει άπειρες ποικιλίες
λουλουδιών, φροντισμένο με αληθινή στοργή, συμπληρώνει τον εξωτερικό διάκοσμο.
Το εσωτερικό του σιτιού έχει έντονα τρία χαρακτηριστικά : απλότητα, άνεση και καλό γούστο.
Η κάτοψη του προβλέπει τη διάταξη των δωματίων σε σχήμα Π. Το ένα σκέλος καταλαμβάνει τα υπνοδωμάτια και το άλλο οι βοηθητικοί χώροι. Ένα πελώριο living room με τζάκι στη μία του πλευρά και γωνιά φαγητού στην άλλη, δένει τα δύο σκέλη, που στο άνοιγμά τους αφήνουν ένα μικρό σκιερό πλακόστρωτο αίθριο.

On the hilltop above the Neorio, built seven years ago this house designed to be inhabited mainly during the summer months. The lush landscape, dantellotes beaches of Poros Galatas with its picturesque houses, the blue channel, all these together constitute the view of gets bright white house, the surrounding tall pine treesA garden that attracts countless varieties flowers, cared for with genuine affection, complements the exterior decoration. The interior of the City has a strong three characteristics: simplicity, comfort and good taste. The plan provides for the provision of rooms in the shape of a P. The part occupied by the bedrooms and other auxiliary spaces.A huge living room with fireplace on one side and dining nook on the other, binds the two strands, which opened to let a little shady paved patio.


以上Neorio山顶七年前设计主要居住在暑假期间这所房子
郁郁葱葱的景观dantellotes波罗斯Galatas海滩风景如画的房子蓝色通道,所有这些共同构成观点得到亮白色房子,周围高大松树一个花园,吸引无数品种
鲜花,照顾有真正感情补充外墙装饰
内部具有很强的三个特点:简洁,舒适,口感好
该计划提供客房提供一个体育卧室和其他辅助空间所占用的部分形状一个巨大客厅壁炉其他在一边用餐角落结合两股,从而拉开一个小黑幕铺成天井
Read more »

Θερινή κατοικία στο Κεφαλάρι, ΚηφισιάςΑρχιτέκτων: Ρέννος κουτσούρης

Η οικία είναι μονώροφος με μικρή ανύψωση κατά 0,50 της πτέρυγας των δωματίων. Χαρακτηριστική είναι η ελεύθερη θέα διαμέσου του Living - room από την εμπρόσθια πλευρά προς το patio της οπίσθιας και αντοιστρόφος. Επικοινωνία των απομονωμένων δι'ησυχίαν κοιτώνων μετά του τμήματος υπηρεσίας δια του υποστέγου. Έτος κατασκευής 1956-1957.

The house is single storey with low elevation by 0.50 of a wing of rooms. Typical is the free view through the Living - room from the front to the rear patio and antoistrofos. communicate
isolated di'isychian dormitories after the service department through the hangar. Year built 1956-1957.这房子是的客房0.50低海拔多层典型的是通过生活自由观点 - 房间前方后方庭院沟通
通过机库服务部门分离di'isychian宿舍建成年份1956-1957
Read more »

εξοχικό σπίτι στο ΚαβούριΑρχιτέκτων: Π. Σακελλάριος

Η οικοδομή αποτελεί αναμόρφωση και επέκταση υφιστάμενου οικήματος. Το οίκημα το οποίο στεγάζει σήμερα το δωμάτιο των παιδιών
και τα υπηρεσιακά αποτελείται από ένα γκαράζ και την κατοικίαν του κηπουρού.
Read more »

Η λίστα ιστολογίων μου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κάντε τα σχόλιά σας..